Φωτογραφίες


ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΦΙΛΑΘΛΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΜΕΔΕΩΝ».


Άρθρο 1ο


ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ.
1. Ιδρύεται στ' Άσπρα Σπίτια Παραλίας Διστόμου Βοιωτίας Φίλαθλο Σωματείο με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΜΕΔΕΩΝ», με έδρα τ' Ασπρα Σπίτια Παραλίας Διστόμου Βοιωτίας.
2. Σκοπός του Σωματείου είναι η σύμμετρη και αρμονική ανάπτυξη των σωματικών και ψυχικών δυνάμεων και δεξιοτήτων των μελών και η δημιουργία ισχυρών και ηθικών χαρακτήρων, με τη χρησιμοποίηση της Γυμναστικής, της Αγωνιστικής και των άλλων ασκήσεων, σε συνδυασμό με την εφαρμογή μορφωτικού προγράμματος.
3. Το Σωματείο έχει διοικητική και οικονομική αυτονομία για την λειτουργία του, διέπεται μόνο από το παρόν και «περί σωματείων» νομοθεσίας. Επέμβαση άλλου Σωματείου ανεξαρτήτως βαθμού, στην αυτονομία του αυτή, χωρίς διάταξη κάποιου νόμου, που να δίνει , αυτό το δικαίωμα, δεν γίνεται αποδεκτή, υποχρεωτικά δε απορρίπτεται από τη Διοίκηση του Σωματείου.
4. Το Σωματείο περιορίζεται στον παραπάνω σκοπό, απαγορεύεται απολύτως κάθε παρέκκλιση από του σκοπού του.
χωρίς να τροποποιηθεί το καταστατικό, ιδίως η ανάμειξη στην πολιτική.
5. Για την επίτευξη των σκοπών του Σωματείου ιδρύονται Γυμναστήρια και άλλης φύσεως ασκητήρια και άλλες εγκαταστάσεις. Διατηρείται η λειτουργία των παρακάτω αγωνιστικών τμημάτων 1) Στίβος, 2) Αθλοπαιδειές, 3) Καλαθοσφαίρισης, 4) Πετοσφαίρισης, 5) Χειροσφαίρισης, 6) Κολυμβητικού, 7) Ιστιοπλοίας, 8) Υδατοσφαιρίσεως, 9) Ποδηλασίας, 10) Αντισφαιρίσεως, 11) Επιτραπεζίου Αντισφαιρίσεως, 12) Κωπηλασίας, 13) Σκοποβολής, 14) Ψυχαγωγίας, 15) Ζατρικίου (Σκάκι), 16) Μπρίτζ και γενικώς της ηθικής και πνευματικής αναπτύξεως των μελών του, με ποικιλία καλλιτεχνικών και πνευματικών εκδηλώσεων, εκδρομών, διαλέξεων, κινηματογραφικών προβολών, βιβλιοθήκης αναψυκτηρίου κλπ.
Οι σκοποί αυτοί επιτυγχάνονται με νόμιμα μέτρα. Ίδρυση αγωνιστικών τμημάτων ή κατάργηση λειτουργούντων γίνεται μόνο με τροποποίηση του καταστατικού, μετά απο απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.
6. Το Σωματείο υφίσταται εφόσον τα τακτικά μέλη δεν είναι λιγότερα των 10, αυτά δε που αθλούνται λιγότερα των 20, να μετέχουν στα διάφορα πρωταθλήματα αγώνων με τρείς αθλητές τουλάχιστον για τα ατομικά ή με τη συμμετοχή μιας τουλάχιστον ομάδας για τα ομαδικά αγωνίσματα.
Με τις προυποθέσεις της παραγράφου 6 του καταστατικού το Σωματείο μπορεί να γίνει μέλος ανώτερου Σωματείου ν κλπ).(Ενώσεων, Συνδέσμων, Ομοσπονδιώ

Άρθρο 2ο


ΜΕΛΗ
Τα μέλη του Σωματείου είναι επίτιμα, τακτικά και αθλητικά. Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται από την Γενική Συνέλευση όσοι έχουν παράσχει εξαίρετες υπηρεσίες για την προαγωγή του αθλητισμού ή του Σωματείου.
Καθένας που συγκεντρώνει τις νόμιμες προϋπόθεση έχει το δικαίωμα να εγγραφεί ως μέλος αθλητικού σωματείου.
Για την εγγραφή απαιτείται αίτηση του ενδιαφερομένου στο διοικητικό συμβούλιο, συνοδευόμενη από πρόταση δύο (2) μελών των σωματείου και έγκριση του συμβουλίου που παρέχεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) ημερών. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η έγκριση του διοικητικού συμβουλίου θεωρείται ότι έχει αυτοδικαίως παρασχεθεί και ο ενδιαφερόμενος έχει εγγραφεί ως μέλος του σωματείου την εξηκοστή ημέρα μετά την υποβολή της αίτησης. Για την εγγραφή αυτή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί με αιτιολογημένη απόφαση του να μην εγκρίνει το αίτημα εγγραφής ενδιαφερομένου ως μέλους του σωματείου. Κατά της πράξης αυτής ή της παράλειψης έκδοσης διαπιστωτικής πράξης ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να ασκήσει αγωγή στο αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο, με την τακτική διαδικασία είτε για αναγνώριση του δικαιώματος εγγραφής του είτε επιπλέον για την καταδίκη του σωματείου σε δήλωση βούλησης.
Δεν απαιτείται η πρόταση της προηγούμενης παραγράφου προκειμένου περί εγγραφής αθλητών στο σωματείο στο οποίο ανήκουν και οι οποίοι έχουν επιτύχει πρώτη έως όγδοη νίκη σε ολυμπιακούς αγώνες ή παγκόσμια ή πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, πρώτη έως τρίτη νίκη σε μεσογειακούς και σε βαλκανικούς αγώνες ή πρώτη έως τρίτη νίκη σε πανελλήνιους αγώνες.
Τα μέλη του σωματείου πλην των ιδρυτικών μετά πάροδο ενός (1) έτούς από την εγγραφή τους αποκτούν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του σωματείου.
Η διαγραφή και η αποβολή μέλους, τού σωματείου γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού και του Αστικού Κώδικα.


Άρθρο 3ο


ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ.
1. Δεν μπορεί να είναι μέλος του σωματείου:
α) όποιος δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του.
β) όποιος έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδικήματα βίας στους αθλητικούς χώρους, χρήση ή διάθεση ουσιών ή μεθόδων φαρμακοδιέγερσης, ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατασκοπία, ληστεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεοκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, συκοφαντική δυσφήμιση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών και περί μεσαζόντων και όποιος έχει παραπεμφθεί με αμετάκλητο βούλευμα για πράξεις που διώκονται σε βαθμό κακουργήματος
γ) όποιος έχει στερηθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση.
δ) όποιος έχει τιμωρηθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 130 του παρόντος νόμου και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η τιμωρία.
2. Οι εν ενεργεία και μη εν ενεργεία διαιτητές ομαδικού αθλήματος, μέλη των οικείων συνδέσμων διαιτητών και οι εν ενεργεία προπονητές του οικείου κλάδου άθλησης δεν επιτρέπεται να είναι μέλη του σωματείου που καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης. Ως διαιτητές, για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, θεωρούνται επίσης οι επόπτες, οι σημειωτές, οι κριτές, οι χρονομέτρες, οι αφέτες, οι παρατηρητές, καθώς και όσοι, με οποιονδήποτε τρόπο, συμμετέχουν σε διαιτητικό έργο ομαδικού αθλήματος.
3. Οι εν ενεργεία και μη εν ενεργεία διαιτητές, κριτές, χρονομέτρες, και όσοι άλλοι συμμετέχουν σε διαιτητικό έργο ομαδικού αθλήματος, μέλη των οικείων συνδέσμων, μπορούν να είναι μέλη του σωματείου που καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης, δεν επιτρέπεται όμως να είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή της εξελεγκτικής επιτροπής του σωματείου αυτού ούτε να είναι αντιπρόσωποι του σε υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες.
4. Αθλητής μπορεί να εγγραφεί ως μέλος τού σωματείου, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του καταστατικού αυτού, ένα (1) τουλάχιστον έτος μετά την τελευταία συμμετοχή του σε επίσημο, αθλητικό αγώνα. Επίσημος αθλητικός αγώνας είναι ο αγώνας που διοργανώνεται από την οικεία αθλητική ομοσπονδία, ή διεξάγεται με την έγκριση της.
5. Κατ' εξαίρεση, οι αθλητές των αθλημάτων της σκοποβολής του γκολφ, του μπιλιάρδου, του μπόουλιγνκ, της ορειβασίας και αναρρίχησης, του παγκρατίου, του αγωνιστικού πρίτζ και του ζατρικίου μπορούν να εγγράφονται ως μέλη στο σωματείο που καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης, εφόσον έχουν συμπληρώσει το τριακοστό πέμπτο (35ο) έτος της ηλικίας τους.
6. Δεν επιτρέπεται να είναι μέλη του σωματείου το προσωπικό του σωματείου, για όσο χρόνο διαρκεί η πάσης φύσεως σύμβαση εργασίας του με αυτό και για ένα (1) χρόνο από τη λήξη της, καθώς επίσης και όσοι συνάπτουν σύμβαση με το σωματείο για παροχή υπηρεσιών ή για εκτέλεση έργου με αμοιβή είτε ατομικά είτε ως ομόρρυθμοι εταίροι είτε ως διαχειριστές ΕΠΕ ή μέλη διοικητικού συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας, για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή η εκτέλεση του έργου και για ένα (1) χρόνο μετά τη λήξη, με οποιονδήποτε τρόπο, της σύμβασης ή την παράδοση του έργου, αντίστοιχα. Έμποροι αθλητικών ειδών, καθώς και οι μέτοχοι, εταίροι, διαχειριστές και μέλη του διοικητικού συμβουλίου αθλητικής ανώνυμης εταιρείας και κάθε είδους εμπορικής εταιρείας, εφόσον αυτές έχουν ως αντικείμενο εργασιών τους την εμπορία ή την κατασκευή κάθε είδους αθλητικών ειδών, δεν επιτρέπεται να είναι μέλη διοικητικού συμβουλίου ή εξελεγκτικής επιτροπής του σωματείου ούτε να είναι αντιπρόσωποί του σε υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίας. Η απαγόρευση αυτή ισχύει επίσης για όσους διατηρούν πρακτορεία προγνωστικών για αγώνες κάθε είδους, καθώς και για τις συζύγους, τα τέκνα και τους γονείς τους, αλλά μόνο για σωματεία που καλλιεργούν το άθλημα, οι αγώνες του οποίου περιλαμβάνονται στα δελτία προγνωστικών αγώνων που διακινεί το πρακτορείο.
7. Πρόσωπο στο οποίο συντρέχει οποιοδήποτε από τα πιο πάνω κωλύματα, χάνει αυτοδικαίως την ιδιότητα του. Η διαπιστωτική πράξη της έκπτωσης εκδίδεται από το διοικητικό συμβούλιο του σωματείου, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών αφότου έλαβε γνώση. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία, η διαπιστωτική πράξη εκδίδεται από το Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία
8. ΑΘΛΗΤΕΣ
α) Οι αθλητές και αθλήτριες του σωματείου αποκτούν την αθλητική ιδιότητα τους κατόπιν εγγραφής τους εις τα μητρώα της αθλητικής ομοσπονδίας της οποίας το σωματείο είναι μέλος. Ούτοι είναι κάτοχοι δελτίου αθλητικής ιδιότητας και δελτίου υγείας το οποίον εκδίδει κατά τις διατάξεις των οικείων κανονισμών η υπερκείμενη αθλητική ομοσπονδία.
β) Η πιστοποίηση της υγείας των αθλητών είναι υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους σε προπονήσεις και αγώνες. Η πιστοποίηση αυτή, γίνεται στο δελτίο υγείας του αθλητή και το οποίο θεωρείται από νομαρχιακό νοσοκομείο ή κέντρο υγείας ή αγροτικό ιατρείο ή υγειονομική στρατιωτική μονάδα ή από έχοντες οποιαδήποτε σχέση με το Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. ιατρούς. Το δελτίο υγείας ισχύει για ένα (1) έτος από τη θεώρηση του.
γ) Επιτρέπεται στον αθλητή να συνάπτει συμβάσεις χορηγίας ή διαφήμισης προϊόντων ή υπηρεσιών με φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εφόσον τούτο δεν αντίκειται στους τεχνικούς κανονισμούς του αθλήματος, στους κανονισμούς της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας ή της Δ.Ο.Ε. Οι συμβάσεις αυτές απαιτείται να εγκριθούν από την οικεία αθλητική ομοσπονδία και με μεριμνά της να κατατεθούν στην αρμόδια ΔΟΥ. Αν δεν συντρέχει μία από τις ανωτέρω προϋποθέσεις, οι συμβάσεις είναι ανίσχυρες και δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα.
δ) Η προσφορά υπηρεσιών στις εθνικές ομάδες είναι ύψιστη υποχρέωση των αθλητών. Αθλητής που αρνείται αδικαιολόγητα να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην αντίστοιχη εθνική ομάδα τιμωρείται με ποινή αποκλεισμού από τους αγώνες της εθνικής ομάδας, των πρωταθλημάτων και του κυπέλλου και στερείται τις κάθε είδους παροχές της ομοσπονδίας. Αθλητής που τιμωρείται για άρνηση προσφοράς υπηρεσιών του στην εθνική ομάδα, στερείται επίσης των κάθε είδους παροχών της Πολιτείας, των ευεργετημάτων που προβλέπονται από τις Ισχύουσες διατάξεις και των τυχών ειδικών φορολογικών απαλλαγών.
ε) Ο αθλητής οφείλει να συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία και τους ισχύοντες εκάστοτε κανονισμούς της ΔΟΕ σχετικά με τη φαρμακοδιέγερση.
9. Ο αριθμός των τακτικών μελών είναι απεριόριστος,
10. Μόνο τα τακτικά μέλη έχουν το δικαίωμα να μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις, να εκλέγουν και να εκλέγονται εφόσον έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς το Σωματείο. Τα τακτικά μέλη δεν είναι υποχρεωμένα να καταβάλλουν χρήματα για εγγραφή αλλά το ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) δρχ. για ετήσια συνδρομή προς το Σωματείο. Το παραπάνω ποσό να αυξομειώνεται μόνο με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.
Τα μέλη είναι υποχρεωμένα : α) να καταβάλλουν τις συνδρομές τους προς το Σωματείο, β) να μετέχουν των Γενικών Συνελεύσεων εφόσον είναι τακτικά και γ) να συμμορφώνονται με το καταστατικό του Σωματείου.
Εάν μέλος του Σωματείου παραλείψει να καταβάλει την ετήσια συνδρομή του για ένα χρόνο έχει σαν συνέπεια την διαγραφή του. Η διαγραφή του θα ισχύει αφού ειδοποιηθεί εγγράφως μία (1) φορά και παρέλθει ένας μήνας από την ειδοποίηση.
11. Το Σωματείο εκπροσωπείται, στις Γενικές Συνελεύσεις των ανωτέρων Ενώσεων (ΕΣ.ΚΑΣ.Ε κλπ.) των οποίων είναι μέλος με ένα (1) αντιπρόσωπο και ένα αναπληρωτή που του διορίζονται μετά από απόφαση του Δ.Σ. Ο διορισμένος αντιπρόσωπος πρέπει να είναι τακτικό μέλος του Σωματείου, μπορεί δε να ορισθεί και αντιπρόσωπος μέλος του Δ.Σ.
Τα τακτικά η αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. της ΕΠΣΒ δεν μπορούν να οριστούν αντιπρόσωποι της Συνέλευσης της εφόσον ήσαν διοικητικά μέλη κατά την συγκεκριμένη περίοδο.


Άρθρο 4ο


ΠΟΡΟΙ
1. Πόροι του Σωματείου είναι:
α) Τα ποσά που προέρχονται από τις συνδρομές ή τις έκτακτες εισφορές των μελών.
β) Οι κρατικές, δημοτικές ή κοινοτικές επιχορηγήσεις.
γ) Δωρεές ή κληροδοτήματα, ως και κάθε άλλη είσπραξη που, προέρχεται από νόμιμη αιτία.2. Δωρεές ή διαθήκες που υποχρεώνουν το σωματείο σε ενέργειες που αντιβαίνουν στους σκοπούς του δεν γίνονται δεκτές.
3. Η ακίνητη περιουσία του σωματείου αποκτάται, μεταβιβάζεται ή πωλείται για λογαριασμό του μόνο μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
4. Τα κεφάλαια του σωματείου διατίθονται μόνον μετά από απόφαση του Δ.Σ. καταχωρημένης στα πρακτικά του, για τους σκοπούς του.


Άρθρο 5ο


ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1. Το Σωματείο διοικείται από εντεκαμελές (11 Δ.Σ. που εκλέγεται κατά τον μήνα Φεβρουάριο, κάθε δύο χρόνια, από τη Γενική Συνέλευση, μεταξύ αυτών που έχουν υποβάλλει υποψηφιότητα τακτικών μελών του, με μυστική ψηφοφορία.
2. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται μέσα σε δέκα (10) ημέρες της εκλογής του, μετά από πρόκληση του πλειοψηφήσαντος συμβούλου. Εκλέγει μεταξύ των μελών του, τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό και Ειδικό Γραμματέα, Ταμία και Έφορο Υλικού.
3. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρευρίσκονται έξη (6) τουλάχιστον μέλη του. Οι αποφάσεις παίρνονται με πλειοψηφία των παρευρισκομένων μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας την απόφαση κρίνει η ψήφος του Προέδρου του Συμβουλίου.
4. Το Δ.Σ. είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά τη Διοίκηση του Σωματείου και τη διαχείριση της περιουσίας αυτού, εκτός από την ακίνητη για την οποίο αρμόδια είναι η Γεν. Συνέλευση, ως και για τις υποθέσεις εκείνες που υπάγονται στις αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης.
5. Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να συνεδριάζει μία (1) φορά κατά δεκαπενθήμερο. Μέλος που θ' απουσιάζει αδικαιολόγητα σε τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί και αντικαθίσταται με τον πρώτο αναπληρωματικό.
6. Κενές θέσεις συμβούλων που έχουν δημιουργηθεί για οποιοδήποτε λόγο συμπληρώνονται από τους εκλεγμένους αναπληρωματικούς, με τη σειρά εκλογής τους.
7. Εάν ο αριθμός των μελών του Δ.Σ. λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή εκπτώσεως μειωθεί κάτω των 2/3 και δεν υπάρχουν νόμιμοι αναπληρωτές πρέπει να γίνει Γενική Συνέλευση για την ανάδειξη νέας διοικήσεως.
8. ΤΟ Δ.Σ. μπορεί σε περίπτωση παράβασης να επιβάλει τις παρακάτω ποινές:α) Στα μέλη του Σωματείου: 1. Έγγραφη παρατήρηση.
2. Αυστηρή έγγραφη παρατήρηση
3. Απαγόρευση εισόδου στους Γυμναστικούς και άλλους χώρους του σωματείου.
4. Οριστική διαγραφή μετά από έγκριση της Γεν. Συνέλευσης.β)Στους αθλητές:
Όλες τις παραπάνω και απαγόρευση συμμετοχής σε αθλητικές και άλλες εκδηλώσεις του Σωματείου μέχρι ένα χρόνο. Δεν μπορεί να τιμωρηθεί κάποιο μέλος χωρίς προηγουμένως να απολογηθεί.9. Η θητεία του Δ.Σ. είναι δύο (2) ετών και λήγει την 28 Φεβρουαρίου κάθε δεύτερου (2) έτους ανεξάρτητα από τον χρόνο εκλογής του.
10. Το Δ.Σ. για την καλύτερη και πληρέστερη εξυπηρέτηση του και επιτυχία του σκοπού του μπορεί να διορίζει τεχνικούς συμβούλους στα διάφορα αθλητικά τμήματα του από τα μέλη του Σωματείου ή μη μέλη του Σωματείου με σύμβαση έργου.
11. Δεν μπορούν να εκλεγούν σαν μέλη του Δ.Σ. αυτοί που εμπίπτουν στις απαγορεύσεις του άρθρου 3 ν. 2725/99.
12. Τα μέλη του Δ.Σ., οι σύζυγοι, οι γονείς, τα τέκνα και οι αδελφοί αυτών δεν μπορούν να παρέχουν εξηρτημένη εργασία με αμοιβή (μισθό) προς το Σωματείο ή να συνάπτουν συμβάσεις με αυτό, με σκοπό τη λήψη αμοιβής για οιανδήποτε φύσεως υπηρεσιών ή να αποβλέπουν στην επίτευξη κέρδους με την ανάληψη έργου, προμήθειας ή οιαδήποτε άλλης παροχής προς το Σωματείο.
13. Το Σωματείο τηρεί υποχρεωτικά τα εξής βιβλία:
Α.
α) Μητρώου Μελών
β) Πρακτικών Συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων.
γ) Πρακτικών Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
δ) Εσόδων-Εξόδων
ε) Περιουσιακών Στοιχείων
στ) Πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων.
Β. Τα βιβλία πριν από τη χρήση τους, θεωρούνται από το Νομάρχη ή από άλλο εξουσιοδοτημένο όργανο.
Γ. Η μη τήρηση των ως άνω βιβλίων συνεπάγεται την ανάκληση της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης του σωματείου.

Αρθρο 6ο


ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
1. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σωματείο σε όλες του τις σχέσεις, είναι υποχρεωμένος να γνωστοποιεί στο Δ.Σ. τις διάφορες ενέργειές του. Συγκαλεί μετά από απόφαση του Δ.Σ. τις τακτικές ή έκτακτες Γεν. Συνελεύσεις. Συγκαλεί τις τακτικές συνεδριάσεις του Δ.Σ. και εφόσον δύο από του συμβούλους το ζητήσουν είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει εκτάκτως συνεδρίαση Δ.Σ. Διευθύνει τις συνεδριάσεις του δ.Σ. Υπογράφει τα πρακτικά, επιβλέπει την διαχείριση του ταμείου όσες φορές κρίνει ότι υπάρχει ανάγκη. Δίνει εντολή μετά από απόφαση του δ.Σ. για κάθε δαπάνη. Υπογράφει με τον Γεν. Γραμματέα κάθε έγγραφο του σωματείου. Όταν απουσιάζει ο Πρόεδρος τον αναπληρώνει στα καθήκοντα του ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και αυτόν ο πιο ηλικιωμένος των συμβούλων.
2. Ο Γενικός Γραμματέας φροντίζει την αλληλογραφία του Σωματείου, συντάσσει τα πρακτικά των Γεν. Συνελεύσεων, υπογράφει μαζί με τον πρόεδρο όλα τα έγγραφα, τηρεί το Μητρώο των μελών και φυλάει τη σφραγίδα του σωματείου. Όταν απουσιάζει ο Γεν.Γραμματέας τον αντικαθιστά ο Ειδικός Γραμματέας και αυτόν ένας από τους συμβούλους που ορίζεται από το Δ. Συμβούλιο.
Ο Ειδικός Γραμματέας συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ., τηρεί τα αρχεία του Σωματείου, και γενικά βοηθά τον Γεν. Γραμματέα στα καθήκοντα του.
4. Ο Ταμίας κρατάει τα λογιστικά βιβλία, τις διπλότυπες αποδείξεις με τις οποίες εισπράττει τις συνδρομές των μελών και τα διάφορα έσοδα του σωματείου. Ενεργεί όλες τις πληρωμές. Τις διπλότυπες αποδείξεις των εισπράξεων και τα εντάλματα πληρωμών υπογράφει ο Πρόεδρος και ο Ταμίας. Στα εντάλματα πληρωμών πρέπει να αναγράφεται πάντα ο αριθμός της απόφασης του Δ.Σ. με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη. Συντάσσει καταστάσεις τις ταμειακής κίνησης και τις υποβάλει στο Δ.Σ. στο τέλος κάθε τετραμήνου. Η κατάσταση πρέπει να περιέχει αναλυτικά τα έσοδα και τα έξοδα μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά και αποδείξεις. Ο Ταμίας υποχρεούται να θέτει στη διάθεση του Δ.Σ. για έλεγχο το Ταμείο του Σωματείου όταν τούτο κρίνεται αναγκαίο. Ο Ταμίας μεριμνά για την κανονική είσπραξη των συνδρομών και τηρεί ενήμερο το Δ.Σ. για τις καθυστερούμενες συνδρομές. Ο Ταμίας μαζί με τον Πρόεδρο αναλαμβάνουν μετά από απόφαση του Δ.Σ. όλες τις υπάρχουσες καταθέσεις.
5. Ο Έφορος υλικού είναι υπεύθυνος και υπόλογος για την κινητή περιουσία του Σωματείου.
Οι σύμβουλοι μετέχουν στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και εκτελούν τα ειδικά καθήκοντα που τους ανατίθονται.


Άρθρο 7ο


ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
1. Η Γεν. Συνέλευση αποτελείται από τα τακτικά μέλη του Σωματείου. Συνέρχεται, τακτικώς, μία φορά το χρόνο, μετά από πρόσκληση του Δ.Σ., εκτάκτως όποτε το αποφασίσει το Δ.Σ. ή το 1/5 των μελών με έγγραφη αίτηση που αναγράφει τα θέματα που θα συζητηθούν.
2. Η Γεν. Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διατάξεως, όταν παρευρίσκονται τα μισά και ένα από τα μέλη, τα οποία πρέπει να είναι και ταμιακώς τακτοποιημένα.
3. Εάν δεν γίνει απαρτία καλείται εκ νέου μέσα το πολύ σε οκτώ (8) μέρες από την χρονολογία της συνέλευση που ματαιώθηκε. Η συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα οποιαδήποτε και αν είναι ο αριθμός των παρόντων μελών. Και στις δύο περιπτώσεις μπορεί να σταλεί μια πρόσκληση προς τα μέλη.
4. Η πρόσκληση της Γ.Σ. περιλαμβάνει το οίκημα, την ώρα της συνεδρίασης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, γνωστοποιείται δε τουλάχιστον έξη (6) μέρες πριν από αυτή που ορίστηκε για την πραγματοποίηση της Γ.Σ.
5. Οι αποφάσεις των Γ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Απόφαση για θέμα που δεν αναγράφεται στην πρόσκληση είναι άκυρη.
6. Η Γ.Σ. των μελών αποτελεί το ανώτατο όργανο του Σωματείου, αποφασίζει για κάθε υπόθεσή του. Η Γ.Σ. εκλέγει με σχετική πλειοψηφία, στον μήνα Φεβρουάριο κάθε δεύτερου έτους τη Διοίκηση που αποτελείται από έντεκα (11) τακτικά μέλη και τρεις (3) αναπληρωματικούς και εγκρίνει τον προϋπολογισμό και απολογισμό της διοικήσεως ορίζει την ημερομηνία των εκλογών που διεξάγονται από την 10.00' - 18.00' ώρα.
7. Της Γ.Σ. προεδρεύει, μετά από ψηφοφορία των παρισταμένων μελών, ο εκλεγμένος Πρόεδρος.
8. Κατά την ίδια Γενική Συνέλευση εκλέγεται και Εξελεγκτική Επιτροπή που αποτελείται από τρία (3) μέλη και δύο (2) αναπληρωματικούς. Η εξελεγκτική επιτροπή έχει δικαίωμα, οποτεδήποτε, να προβαίνει στον έλεγχο των βιβλίων και λογαριασμών του Σωματείου, υποβάλλει στη ΓΣ. έκθεση από τον διενεργηθέντα έλεγχο της διαχειρίσεως του Σωματείου.
9. Η Γ.Σ. αποφασίζει για τροποποίηση του καταστατικού και της διαλύσεως του Σωματείου. Κατά τη Γ.Σ. απαιτείται η παρουσία του μισού και ενός τουλάχιστον επιπλέον των μελών και η πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων.
10. Η Γ.Σ. ανακηρύσσει τους δωρητές και ευεργέτες του Σωματείου.
11. Στην ετήσια απολογιστική συνέλευση:
α) το Δ.Σ. υποβάλλει προς έγκριση της Γ.Σ. τον ειδικό απολογισμό της διαχείρισης των κρατικών επιχορηγήσεων. Ο απολογισμός αυτός εντάσσεται σε ειδικό κεφάλαιο του οικονομικού απολογισμού της ετήσιας χρήσεως και υποβάλλεται προς έλεγχο στην αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
β) Ο οικονομικός απολογισμός και ο ισολογισμός καταρτίζονται και υποβάλλονται στην Ομοσπονδία ως το τέλος Φεβρουαρίου κάθέ έτους.
γ)Ο προϋπολογισμός του επόμενου έτους καταρτίζεται έως την 30η Σεπτεμβρίου του προηγουμένου έτους.
δ) Το οικονομικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου.

Άρθρο 8ο


ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Το σωματείο έχει την δική του στρογγυλή σφραγίδα που αναγράφει τις λέξεις «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΣΠΡΑ ΣΠΙΤΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ» και στο μέσον της τριήρους που υπάρχει είναι γραμμένη η λέξη «ΜΕΔΕΩΝ».
2. Το σωματείο είναι υποχρεωμένο να συμμορφώνεται με τις διατάξεις των άρθρων 78-106 του Αστικού Κώδικα των άρθρων του Ν.281/1914 «περί Σωματείων» του ν2725/99 και σε κάθε διάταξη Νόμου που αφορά την σωματική αγωγή.
3. Τα μέλη έχουν δικαίωμα ν' αποχωρούν από το Σωματείο. Η αποχώρηση πρέπει να γίνεται γνωστή τρεις τουλάχιστον μήνες πριν από την λήξη του λογιστικού έτους και ισχύει γι' αυτό το έτος. Το λογιστικό έτος αρχίζει την 1 Ιανουαρίου και τελειώνει την 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους.
4. Ολα τα μέλη έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις. Ιδιαίτερα δικαιώματα απονέμονται ή αφαιρούνται με την έγκριση όλων των μελών, σε καμία περίπτωση όμως δικαιώματα αυξημένης ψήφου στις Γενικής Συνελεύσεις.
5. Κάθε περίπτωση που δεν έχει προβλεφθεί από το καταστατική, θα ρυθμίζεται από τις Γ.Σ. με τήρηση των διατάξεων και νόμων που ισχύουν.
6. Μπορεί το Δ.Σ. να συντάσσει εσωτερικούς κανονισμούς για την σωστή λειτουργία των αγωνιστικών χώρων διαφόρων αθλητικών τμημάτων κλπ. Οι κανονισμοί αυτοί δεν μπορούν να τροποποιούν τις διατάξεις του καταστατικού.
7. Σε περίπτωση διαλύσεως του Σωματείου, η περιουσία του περιέρχεται στη Γενική Διεύθυνση Αθλητισμού σύμφωνα με το Νόμο.


Άρθρο 9ο

Αυτό το καταστατικό έχει οκτώ (8) άρθρα, ενεκρίθει κατ' άρθρο και στο σύνολο κατά τη συνεδρίαση των μελών της Γενικής Συνελεύσεως της 3-2-2000 θα ισχύει από την χρονολογία εγκρίσεως του από της δικαστικής αποφάσεως.

Ο Πρόεδρος του Δ .Σ.
ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ. Μ
Ο Γεν-Γραμματέας του Δ.Σ.
ΖΑΝΝΙΑΣ. ΚΩΝ.

Για την έγκριση της τροποποιήσεως της Γενικής Συνελεύσεως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ. ΑΛΕΞ.
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΑΛΑΦΑΤΑΣ. Ι.